Menu
Mesto Gbely
mesto Gbely

Prístup k informáciám

 

Povinne zverejňované informácie

Základné informácie mesto Gbely poskytuje a zverejňuje na internetovej stránke mesta www.gbely.sk, na úradných tabuliach mestského úradu. Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti sa môžu podať:

Písomne:

  • na adresu: Mestský úrad Gbely, Námestie slobody 1261, Gbely 908 45
  • osobne doručiť: do podateľne mestského úradu - sekretariát
  • e-mail: sekretariat@gbely.sk
  • prostredníctvom kontaktného formuláru kontakt/napiste-nam/
  • elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

Telefonicky:  č.tel.034/690 64 11

denne počas pracovnej doby mestského úradu

Pondelok:       07:00 – 16:00 hod.

Utorok:           07:00 – 14:00 hod.

Streda:             07:00 – 17:00 hod.    

Štvrtok:           nestránkový deň

Piatok:             07:00 – 15:00 hod.

Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30 hod.

Ústne podania: sa vybavujú počas stránkových dní u jednotlivých zamestnancov

kontakt/kontakty-msu/

 

Opravné prostriedky voči rozhodnutiam mesta

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu mesta Gbely možno podať zásadne písomne v lehote určenej v poučení o odvolaní a to poštou, zaručenou elektronickou poštou s časovou pečiatkou alebo priamo do podateľne MsÚ. Lehota na podanie opravného prostriedku je 15 dní, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

Súdne preskúmavanie rozhodnutia mesta

Súdnemu preskúmavaniu podliehajú po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov tie rozhodnutia mesta, kde to pripúšťa ust. § 177 a násl. zákon č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných predpisov. Pri preskúmavaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové a formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.

 

Postup mesta pri vybavovaní žiadostí, návrhov

a iných podaní

Mesto Gbely vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní hospodárnosti a primeranej rýchlosti. O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú príslušný zamestnanci, mestské zastupiteľstvo a primátor mesta v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Ústne informácie, ktoré nevyžadujú vyhľadávanie ďalších podkladov a nevyžadujú správne konanie podľa zák. SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní alebo podľa osobitných predpisov a nevyžadujú písomné vybavenie žiadosti sa vybavujú ihneď u príslušného zamestnanca na  MsÚ.

Žiadosti, ktorých vybavenie vyžaduje písomnú formu alebo rozhodnutie v správnom konaní alebo v konaní podľa osobitných predpisov, alebo prešetrenie nadväzujúcich súvislostí budú vybavené v lehote 30 dní. V zložitých prípadoch budú žiadosti - vybavené do 60 dní, prípadne ak je to potrebné na objektívne zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností. Poverení zamestnanci mesta písomne o tejto skutočnosti oboznámia navrhovateľa, požiadajú ho o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní. Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené, mesto môže vec odložiť. O výsledku vybavenia mesto upovedomí navrhovateľa písomne. Anonymné žiadosti, návrhy a podnety mesto vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.

V prípadoch, kde o žiadosti rozhoduje mestské zastupiteľstvo, sa termín na vybavenie  predlžuje o termín konania mestského zastupiteľstva.

 

Sadzobník správnych poplatkov

Mesto Gbely vyberá správne poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov na základe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Aktuálne znenie zákona o správnych poplatkoch je dostupné:

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?text=145%2F1995

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 21. 7. 2024
jasná obloha 31 °C 16 °C
pondelok 22. 7. mierny dážď 32/18 °C
utorok 23. 7. zamračené 29/18 °C
streda 24. 7. slabý dážď 27/15 °C

Rýchly kontakt

Námestie Slobody 1261
908 45 Gbely

Tel: +421 (0)34/690 64 11
E-mail: sekretariat@gbely.sk

Aplikácia MID

mid

Virtuálny cintorín

Odkaz na verejnú aplikáciu cintorína:

http://mu-gbely.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/

V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore