Menu
Mesto Gbely
mesto Gbely

Komunálny odpad

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku vyberá Mesto Gbely poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Gbely.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
 1. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 1. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

Sadzby poplatkov od 1.1.2024

 1. Fyzické osoby:
  • 0,1178 € za osobu a kalendárny deň (43 €/rok)
  • 0,1178 € za osobu na kalendárny deň (43 €/rok), počas ktorých užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť v meste Gbely,
  •  0,0959 € za osobu a kalendárny deň (35 €/rok) v mestskej časti Adamov, ak nemá v meste trvalý alebo prechodný pobyt
 1. Fyzické a právnické osoby - podnikatelia:
  • 0,1178 € za zamestnanca a kalendárny deň,

Poplatok podľa písm. a) a b) sa vyráta ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má, alebo bude mať poplatník v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.

 1. Fyzická a právnická osoba, ktorá prevádzkuje reštauráciu, bar, pohostinstvo, klub, herňu, bufet a iné zariadenie poskytujúce služby podobného charakteru, predajne potravinárskeho nepotravinárskeho a zmiešaného tovaru je stanovený množstvový zber a poplatok sa vypočíta podľa veľkosti nádoby, počtu nádob a frekvencie vývozu za rok. Sadzby sú nasledovné:

120 l zberná nádoba ... 0,028 €/l t.j. 3,36 € za 1 vývoz

240 l zberná nádoba ... 0,018 €/l t.j. 4,32 € za 1 vývoz

1100 l zberná nádoba ... 0,017 €/l t.j. 18,70 € za 1 vývoz

 1. Drobný stavebný odpad
  • 0,042 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

Poplatok sa vyráta po odvážení odpadu v zbernom dvore odpadov, ulica Piesky č. 1604 Gbely. Súčin sadzby poplatku a množstvo odpadu v kilogramoch. Poplatok sa platí v hotovosti pracovníkovi zberného dvora.

 Poplatková povinnosť

Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území mesta Gbely alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania. Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti alebo úmrtím poplatníka. Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť.

Zmena - každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomnosti, zmena počtu poplatníkov,  zmena platiteľa poplatku, alebo zmena odberného miesta.

 

Odpustenie alebo zníženie poplatku

Správca dane poplatok zníži alebo odpustí  poplatníkovi podľa § 6 VZN č. 10/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ak preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. 

Doklady preukazujúce dôvod zníženia alebo odpustenia poplatku:

 1. žiak alebo študent, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky predkladá žiadosť s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a dátumu narodenia, študent ďalej predkladá potvrdenie o ubytovaní v mieste školy; v prípade ubytovania v súkromí predkladá prehlásenie vlastníka a prenajímateľa, alebo zmluvu o ubytovaní,
 2. ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu mimo územia Slovenskej republiky na preukázanie statusu žiaka alebo študenta predloží žiadateľ potvrdenie o návšteve školy,
 3. ak sa žiadateľ zdržiava mimo územia mesta z dôvodu výkonu zamestnania – preukáže túto skutočnosť potvrdením od zamestnávateľa, že v danom zdaňovacom období vykonával prácu mimo územia miesta mesta; v potvrdení bude uvedené miesto výkonu práce, termín výkonu práce; spolu s potvrdením od zamestnávateľa predloží žiadateľ aj potvrdenie o ubytovaní alebo doklad o prechodnom pobyte mimo územia mesta.
 4. potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, reedukačnom zariadení, v detskom domove alebo inom podobnom zariadení pre dlhodobý pobyt alebo vo výkone trestu odňatia slobody – originál,
 5. potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci, spolu s potvrdením o zaplatení poplatku z danej obce – originál,
 6. ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí predkladá pracovné povolenie, povolenie k pobytu, potvrdenie o prechodnom pobyte v zahraničí, alebo iný relevantný doklad, na ktorom je uvedené, že poplatník má v zahraničí prechodný pobyt – fotokópia,
 7. potvrdenie od zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí súčasne s dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí za príslušné zdaňovacie obdobie – originál,
 8. potvrdenie o trvalom pobyte v zahraničí (predkladá žiadateľ v prípade, že má na území mesta Gbely stále evidovaný trvalý pobyt) – fotokópia,

 

Z predložených dokladov musí byť zrejmý počet dní v zdaňovacom období počas ktorých sa poplatník nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Gbely.

V prípade, že potvrdenia alebo doklady nie sú vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, predloží žiadateľ spolu s originálom aj preklad tohto textu do slovenského jazyka. V tomto prípade sa nevyžaduje úradný preklad potvrdenia alebo dokladu.

Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

 

Úľava na základe uzatvorenej Zmluvy o dobrovoľníckej práci

Podľa § 6 ods. 4 VZN Mesto Gbely zníži poplatok v rozsahu od 0 –100%, ak poplatník v súlade s §103 ods.5 zák.č. 582/2004 Z.z., uzatvorí s mestom Gbely písomnú ZMLUVU O DOBROVOĽNÍCKEJ PRÁCI podľa § 3 ods. 1 písm. d)zákona č. 406/2011 Z.z. a bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť pri ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia. Mesto Gbely zníži poplatok v nasledujúcom kalendárnom roku po roku, v ktorom vykonával poplatník dobrovoľnícku činnosť, v zmysle nasledovných podmienok:

 

 1. Pri likvidácii nelegálnej skládky je poplatník – dobrovoľník (ďalej len „poplatník“) žiadajúci o zníženie poplatku podľa §6 ods. 4 povinný dodržať nasledujúci postup:
 1. Oznámiť zámer likvidovať nelegálnu skládku v k.ú. Gbely, jej umiestnenie a uzatvoriť s mestom Gbely ZMLUVU O DOBROVOĽNÍCKEJ PRÁCI.
 2. Na základe odhadovaného objemu nelegálnej skládky bude poplatníkovi pridelený príslušný počet plastových vriec s označením mesta Gbely (nálepkou) a dohodne si príslušným zamestnancom mesta miesto, kde budú plastové vrecia s odpadom sústredené. Z tohto miesta bude zabezpečený ich odvoz a likvidácia v súlade so zákonom o odpadoch.
 3. Po zlikvidovaní nelegálnej skládky oznámi poplatník túto skutočnosť príslušnému zamestnancovi mesta telefonicky alebo osobne. Uvedie počet naplnených vriec a miesto ich uloženia.
 4. Mesto Gbely si môže od poplatníka vyžiadať fotodokumentáciu pred a po vyčistení nelegálnej skládky. V prípade tohto vyžiadania má poplatník povinnosť vyhotoviť fotodokumentáciu miesta, kde bola  nelegálna skládka umiestnená tak, aby  bolo toto miesto viditeľné pred likvidáciou skládky a po nej.
 5. Mesto Gbely je oprávnené požadovať vrátenie prebytočných plastových vriec a nálepiek, ktoré neboli naplnené odpadom. 
 6. Mesto Gbely zaeviduje počty vyzbieraných plastových vriec s KO a následne pri vyrubení poplatku za KO na nasledujúci rok, zníži ročný poplatok poplatníkovi o:
 1.  50%  ak naplnil  6-11 ks 120 l plastových vriec,
 2. 100%  ak naplnil 12 ks a viac 120 l plastových vriec.

 

 1. Poplatník žiadajúci o zníženie poplatku podľa §6 ods. 4 je povinný dodržať nasledujúci postup pri ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia:
 1. Minimálne 5 pracovných  dní pred začatím činností za účelom ochrany, údržby alebo zlepšenia životného prostredia, napr. kosenie verejných priestranstiev, zimná údržba chodníkov, zber jesenného lístia, údržba kvetinových záhonov na verejných priestranstvách, údržba kruhového objazdu atď. uzatvoriť s mestom Gbely ZMLUVU O DOBROVOĽNÍCKEJ PRÁCI s vyššie uvedeným účelom.
 2. Kontrola dodržiavania účelu zmluvy bude vykonávaná prostredníctvom aplikácie.
 3. Mesto Gbely na základe výstupu z aplikácie pri vyrubení poplatku za KO na nasledujúci rok, zníži ročný poplatok poplatníkovi o:
 1. 50%  ak odpracoval minimálne 5 hodín dobrovoľníckej práce,
 2. 100% ak odpracoval minimálne 10 hodín dobrovoľníckej práce.

 


Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
 • VZN č. 10/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 21. 7. 2024
jasná obloha 31 °C 16 °C
pondelok 22. 7. mierny dážď 32/18 °C
utorok 23. 7. zamračené 29/18 °C
streda 24. 7. slabý dážď 27/15 °C

Rýchly kontakt

Námestie Slobody 1261
908 45 Gbely

Tel: +421 (0)34/690 64 11
E-mail: sekretariat@gbely.sk

Aplikácia MID

mid

Virtuálny cintorín

Odkaz na verejnú aplikáciu cintorína:

http://mu-gbely.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/

V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore