rozšírené vyhľadávanie
Mesto Gbely
mesto Gbely

Komunálny odpad

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku vyberá Mesto Gbely poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Gbely.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
 1. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 1. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

Sadzby poplatkov od 1.1.2023

 1. Fyzické osoby:
  • 0,0959 € za osobu a kalendárny deň (35 €/rok)
  • 0,0959 € za osobu na kalendárny deň ( 35 €/rok), počas ktorých užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť v meste Gbely, v mestskej časti Adamov a mestskej časti Cunín, ak nemá v meste trvalý alebo prechodný pobyt
 1. Fyzické a právnické osoby - podnikatelia:
  • 0,0959 € za zamestnanca a kalendárny deň,

Poplatok podľa písm. a) a b) sa vyráta ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má, alebo bude mať poplatník v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.

 1. Fyzická a právnická osoba, ktorá prevádzkuje reštauráciu, bar, pohostinstvo, klub, herňu, bufet a iné zariadenie poskytujúce služby podobného charakteru, predajne potravinárskeho nepotravinárskeho a zmiešaného tovaru je stanovený množstvový zber a poplatok sa vypočíta podľa veľkosti nádoby, počtu nádob a frekvencie vývozu za rok. Sadzby sú nasledovné:

120 l zberná nádoba ... 0,0253 €/l t.j. 3,04 € za 1 vývoz

240 l zberná nádoba ... 0,0169 €/l t.j. 4,06 € za 1 vývoz

1100 l zberná nádoba ... 0,0145 €/l t.j. 15,95 € za 1 vývoz

 1. Drobný stavebný odpad
  • 0,042 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

Poplatok sa vyráta po odvážení odpadu v zbernom dvore odpadov, ulica Piesky č. 1604 Gbely. Súčin sadzby poplatku a množstvo odpadu v kilogramoch. Poplatok sa platí v hotovosti pracovníkovi zberného dvora.

 

Poplatková povinnosť

Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území mesta Gbely alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania. Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti alebo úmrtím poplatníka. Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť.

Zmena - každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomnosti, zmena počtu poplatníkov,  zmena platiteľa poplatku, alebo zmena odberného miesta.

 

Odpustenie alebo zníženie poplatku

Správca dane poplatok zníži alebo odpustí  poplatníkovi podľa § 6 VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ak preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. 

Doklady preukazujúce dôvod odpustenia poplatku:

 • potvrdenie zamestnávateľa (so sídlom v SR) o výkone práce poplatníka na príslušný kalendárny rok spolu s potvrdením o ubytovaní- originál,
 • potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok, ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
 • žiak alebo študent, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky predkladá žiadosť s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a dátumu narodenia, študent ďalej predkladá potvrdenie o ubytovaní v mieste školy; v prípade ubytovania v súkromí predkladá prehlásenie vlastníka a prenajímateľa, alebo zmluvu o ubytovaní,
 • potvrdenie o prechodnom pobyte spolu s potvrdením o zaplatení poplatku z inej obce – originál,
 • potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, reedukačnom zariadení alebo v detskom domove alebo inom podobnom zariadení pre dlhodobý pobyt – originál,
 • potvrdenie o prechodnom pobyte v zahraničí, alebo iný relevantný doklad, na ktorom je uvedené, že poplatník má v zahraničí prechodný pobyt (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenia a pod.) – fotokópia; v prípade, že nie je možné takýto doklad predložiť, je možné ho nahradiť čestným vyhlásením,
 • potvrdenie o trvalom pobyte v zahraničí (predkladá žiadateľ v prípade, že má na území mesta Gbely stále evidovaný trvalý pobyt) – fotokópia,
 • potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru v zahraničí na príslušný kalendárny rok – originál; spolu s dokladom o pobyte v zahraničí,

V prípade, že potvrdenie alebo doklady nie sú vystavené v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom

 

Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

 


Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
 • VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 7. 12. 2023
zamračené 1 °C 0 °C
piatok 8. 12. oblačno 1/-6 °C
sobota 9. 12. slabé sneženie 0/0 °C
nedeľa 10. 12. rain and snow 2/-1 °C

Rýchly kontakt

Námestie Slobody 1261
908 45 Gbely

Tel: +421 (0)34/690 64 11
E-mail: sekretariat@gbely.sk

Aplikácia MID

mid

Virtuálny cintorín

Odkaz na verejnú aplikáciu cintorína:

http://mu-gbely.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/

V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore