rozšírené vyhľadávanie
Mesto Gbely
mesto Gbely

Hlavný kontrolór

Ing. Petra Brezovská

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k mestu končí.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s funkciu :
  • a/ poslanca mestského zastupiteľstva
  • b/ primátora
  • c/ člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom
  • d/ iného zamestnanca mesta
  • e/ podľa osobitného zákona
 3. 3. Hlavný kontrolór najmä:
  • a/ vykonáva kontrolu:
   • – nakladania s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený,
   • – účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
   • – hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta,
   • – príjmov a výdavkov rozpočtu mesta,
   • – hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácii mesta,
   • – čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
   • – správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mestu účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
  • b/ preveruje:
   • – ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré mesto založilo, plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
   • – tvorbu a čerpanie rozpočtu mesta,
   • – opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste,
   • – možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
  • c/ vypracúva odborné stanoviská:
   • – k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve.
  • d/ predkladá:
   • – výsledky kontroly priamo mestského zastupiteľstvu,
   • – mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
  • e/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.
 4. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.
 5. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona o sťažnostiach. Prešetruje sťažnosti proti činnosti prednostu mestského úradu, veliteľa požiarneho zboru mesta alebo iného zamestnanca mesta a štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej je mesto zriaďovateľom.
 6. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
 7. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadaniach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.
 8. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

Kontakt: kontrolor@gbely.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
2
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
2

Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 3. 2023
slabý dážď 18 °C 11 °C
sobota 25. 3. zamračené 14/7 °C
nedeľa 26. 3. slabý dážď 14/6 °C
pondelok 27. 3. slabý dážď 9/3 °C

Rýchly kontakt

Námestie Slobody 1261
908 45 Gbely

Tel: +421 (0)34/690 64 11
E-mail: sekretariat@gbely.sk

Aplikácia MID

mid

Virtuálny cintorín

Odkaz na verejnú aplikáciu cintorína:

http://mu-gbely.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/

V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore