Menu
Mesto Gbely
mesto Gbely

Uzavretie manželstva

Sobáš

Uzavretie manželstva v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

 • vybavuje: Mária Puškáčová
 • tel: +421346906421
 • č. dverí: 5
 • email: matrika@gbely.sk

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR

Pred uzavretím manželstva je potrebné si na matričnom úrade vyzdvihnúť žiadosť o uzavretie manželstva. K žiadosti je potrebné doložiť:

 • rodné listy,
 • občianske preukazy,
 • právoplatný rozsudok o rozvode (ak sú snúbenci rozvedení),
 • úmrtný list bývalého manžela (ak je snúbenec vdovec alebo vdova).

Všetky doklady musia byť originály.

Manželstvo sa uzatvára podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Ak má jeden zo snúbencov v meste Gbely trvalý pobyt, snúbenci neplatia žiadny poplatok.

Ak chcú snúbenci s trvalým pobytom v meste Gbely uzavrieť manželstvo na inom matričnom úrade, vydá Matričný úrad Gbely povolenie na uzavretie manželstva. Ak chcú uzavrieť manželstvo snúbenci bez trvalého pobytu v meste Gbely, potrebujú povolenie na uzavretie manželstva z miesta trvalého pobytu ženícha alebo nevesty. Tieto úkony sú spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva je cudzinec povinný predložiť  matričnému úradu tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave – nesmie byť starší ako 6 mesiacov
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • úmrtný list zomretého manžela, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklady originálov okrem rodného listu nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa vydania a v prípade, ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia byť aj príslušné overenia (Apostil, superlegalizácia). Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (okrem českého).

Uzavretie manželstva štátneho občana SR v cudzine

Doklad o osobnom stave nahradí štátny občan SR čestným vyhlásením u notára. Ďalšie doklady k uzavretiu manželstva poskytnú na matričnom úrade v príslušnej krajine.

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR  bez trvalého pobytu na území SR

Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade SR. Doklady k uzavretiu manželstva sú ako pri uzavretí manželstva medzi štátnymi občanmi SR.

Uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami na území SR

Postupuje sa ako pri uzavretí manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom.

Uzavretie cirkevného sobáša

Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta farského úradu alebo náboženskej spoločnosti. Snúbenci predložia k uzavretiu manželstva doklady ako pri uzavretí manželstva vo vyššie uvedených prípadoch. Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo uzavrelo, je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

Sadzobník správnych poplatkov

Položka 2 – Matričný úrad

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia
Matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného
výpisu z knihy narodení, manželstiev, knihy úmrtí .............................  5 eur

Poznámka
2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 16 - Matričný úrad
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ...................................  2 eurá

Položka 17 - Matričný úrad
  a)   Žiadosť   o   zápis   matričnej   udalosti,   ktorá   nastala   
      v cudzine   do   osobitnej   matriky ...................................................  10   eur 

Položka 18 - Matričný úrad
  a) Povolenie   uzavrieť  manželstvo pred iným než
    príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi  občanmi
    Slovenskej republiky ......................................................................... 20 eur
  b) Uzavretie manželstva  pred  iným  než  príslušným
    matričným  úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej
    republiky ............................................................................................ 20 eur
  c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ......................... 20 eur
  d) Povolenie  uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej 
     miestnosti15) ...................................................................................... 70 eur
  e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným
     matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky 
     a cudzincom alebo medzi cudzincami ................................................ 35 eur
  f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky
     a cudzincom ..................................................................................... 70 eur  
  g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ........................................ 200 eur
  h) Uzavretie manželstva, ak  ani jeden zo snúbencov
     nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 16) ................... 200 eur

Oslobodenie 
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich. 

Poznámky 
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov. 
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva. 
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie. 
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad). 
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život  je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

 2. Od poplatku  podľa písmen a)  a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí  uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

 2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.

 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.

 4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).

 5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

 

15) § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z.z..

 

Duplikáty matričných dokladov, ktoré boli občanom vyhotovené Ministerstvom vnútra  SR – Osobitná matrika, si občania sami vyžiadajú priamo na Ministerstve vnútra SR.

Kontakt : Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, 826 86  Bratislava

tel. č. 02/48592851

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 21. 7. 2024
jasná obloha 31 °C 16 °C
pondelok 22. 7. mierny dážď 32/18 °C
utorok 23. 7. zamračené 29/18 °C
streda 24. 7. slabý dážď 27/15 °C

Rýchly kontakt

Námestie Slobody 1261
908 45 Gbely

Tel: +421 (0)34/690 64 11
E-mail: sekretariat@gbely.sk

Aplikácia MID

mid

Virtuálny cintorín

Odkaz na verejnú aplikáciu cintorína:

http://mu-gbely.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/

V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore